plastics | zwerfvuil

Plastic zwerfvuil en het dierenleven op zee

Al meer dan 30 jaar is de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) betrokken bij onderzoek aan maaginhouden van dood op het strand gevonden Noordse Stormvogels. Deze vogels eten allerlei soorten zwerfvuil, en de hoeveelheid plastics in de magen wordt door beleidsmakers gebruikt als formele graadmeter voor de hoeveelheid zwerfvuil in de zee. Gedurende de jaren heeft dit onderzoek zich steeds verder verbeterd en uitgebreid vanuit Nederland, naar de hele Noordzee en inmiddels vele plekken op de wereld. Ook is deze methode van milieu-onderzoek overgenomen in de Europese KaderRichtlijn Marien (KRM) als basis voor zwerfvuilmonitoring in andere Europese zeegebieden. Dat betreft deels onderzoek aan het eten van plastics door andere vogelsoorten, maar bijvoorbeeld ook zeeschildpadden, zeezoogdieren en vis in Europese wateren en elders. Daarnaast hebben verstrikking en verspreiding van plastic afval in zee en langs kusten onze aandacht. Het onderzoek vindt nu plaats vanuit Wageningen Marine Research in Den Helder. Op de website van Wageningen Marine Research wordt een dossier bijgehouden met nieuws en wetenswaardigheden over het zwerfvuil onderzoek.

Lees verder in het dossier op the WMR website. De meeste publicaties uit het stormvogel- en zwerfvuil-onderzoek worden daar vermeld en zijn als download beschikbaar. Zie ook de google citation paginas van Jan Andries van Franeker en Süse Kuhn. Voor fotos van stormvogels en zwerfvuil, zie onder aan deze pagina

Verzoek

Het zwerfvuil graadmeter onderzoek aan is volledig afhankelijk van vrijwilligers die op het strand aangespoelde Noordse Stormvogels meenemen en met een briefje van vindplaats, datum en naam op een nabij contact adres afleveren of opsturen naar Wageningen Marine Research.  Voor ons onderzoek hoeven de gevonden stormvogels niet mooi vers te zijn. Ook in oudere kadavers is de maaginhoud nog vaak goed bewaard.  Het altijd meenemen van een oude plastic zak is dan ook een verstandig begin van ieder strandbezoek!  Heeft u een Noordse Stormvogel voor ons onderzoek: neem svp contact op met Susanne Kühn (susanne.kuehn@wur.nl).

Plastic litter and marine wildlife

For more than 30 years, the Dutch Seabird Group (NZG) has been involved in studies of stomach contents of dead beached Northern Fulmars. These birds consume all sorts of marine litter, and the quantities of plastics in their stomachs is used by governmental policy makers to monitor trends in abundance of litter in the marine environment.  Over the years, this research was continuously updated and expanded from the Netherlands to the wider Northsea and gradually many locations around the world. The research approach was also copied into the European Marine Strategy Directive (MSFD) as a basis for litter monitoring in other European seas. That may involve ingestion of plastics by other bird species, turtles, mammals and fish in European waters and elsewhere. In addition entanglement issues and distribution of debris in marine and coastal environments have our attention.

This marine litter research is implemented through Wageningen Marine Research (WMR) in Den Helder. WMR maintains a dossier with news, backgrounds and results of marine litter research. Read more in the dossier at the WMR website, where most publications from the fulmar and marine litter studies are discussed and offered for download. Also see the google citation pages of Jan Andries van Franeker and Süse Kuhn.

Request

The marine litter Fulmar monitoring study completely relies on volunteers that collect Northern Fulmars found dead on beaches and deliver those with a note on location and date of finding plus finders name to a nearby contact address or mail it to IMARES or other regional or national coordinators. For this research, the birds found, need not be very fresh; also in older already decaying corpses the stomach contents can be properly analysed. Thus, for any visit to the beach, carrying an old plastic bag in your pocket is a good start to participate! If you have found a fulmar but do not know where to bring: please contact Susanne Kühn (susanne.kuehn@wur.nl) to find out about contact points in your area.

For photos of marine debris and the studies of plastics in Northern Fulmars and other seabirds, please scroll down.


Foto’s Zwerfvuil

Gebruik van onderstaande foto’s is toegestaan bij publicaties over zwerfvuil indien naamsvermelding plaats vindt en voor zover niet-commercieel. De omschrijving en verdere details staan vermeld in metadata (zichtbaar bv. in file-info via Photoshop). Raadpleeg zo nodig susanne.kuehn@wur.nl of  jan.vanfraneker@texel.com

Foto-verantwoording als  “J.A. van Franeker, Wageningen Marine Research”.


Photographs Marine Litter

Usage permitted in publications on marine litter if properly acknowledged and if non-commercial. Description and further details are included in metadata (accessible via e.g. file-info in Photoshop). For queries contact susanne.kuehn@wur.nl or jan.vanfraneker@texel.com

Acknowledge to “J.A. van Franeker, Wageningen Marine Research”.


Koninginnedag in Frankrijk? 

Foto-verantwoording “G. le Guillou, GONm”.  Een Hollandse ballon-regen viel neer in Normandië, Frankrijk in mei 2007 na de viering van Koninginnedag.

Queensday in France? 

Acknowledge to: “G. le Guillou, GONm”. In early May 2007, large numbers of Dutch balloons arrived in Normany, France, after being released in the Netherlands during ‘Queensday’ on April 30


Zwerfvuil heeft vele gezichten 

Voor naam van fotograaf, zie de filenaam en de file-info via bv photoshop. Auteurs hebben toestemming gegeven voor doelgericht niet-commercieel gebruik in folders, presentaties, artikelen e.d. over de problematiek van zwerfvuil. Voor andere toepassingen raadpleeg de fotograaf of jan.vanfraneker@texel.com

Many faces of litter 

For author name please see filename and file-info eg in photoshop. Authors permit non commericial usage of pictures for leaflets, presentations, articles etc. on the problem of marine litter. For any other usage the author should be consulted directly or via jan.vanfraneker@texel.com

De NZG is partner van
Contact

NZG secretaris
Susanne Kühn
Ankerpark 27
1781 AG Den Helder

info@zeevogelgroep.nl