zeezoogdieren

De NZG Marine Mammal Database is een initiatief van Kees Camphuysen, opgezet omdat de schaarse waarnemingen van walvisachtigen in Nederland verloren dreigden te gaan bij gebrek aan een centraal archief. Het onderbrengen van dit bestand bij de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) leek een logische stap, omdat deze organisatie verschillende soorten van systematisch onderzoek op zee coördineert of daaraan deelneemt. Tijdens deze programma’s worden regelmatig walvisachtigen in de Zuidelijke Noordzee gezien. Een belangrijke bron van informatie vormt het programma van systematische zeetrektellingen door de in 1972 opgerichte Club van Zeetrekwaarnemers. Inmiddels is het archief bij velen bekend, waardoor de waarnemingen, ook van ‘derden’ binnenstromen.

De gegevensbank werd opgezet in een periode waarin er in Nederland vrijwel geen walvisachtigen werden gezien. Tuimelaar en Bruinvis waren in Nederland uitgestorven en de andere soorten waren voordien ook al zeldzaam. Sinds het midden van de jaren tachtig is daarin echter een kentering opgetreden. Bruinvissen keerden terug als winter- en voorjaarsgasten in de Nederlandse kustwateren en tegenwoordig is het in de winter niet moeilijk meer om deze kleinste walvisachtige vanaf het Nederlandse strand of een havenhoofd waar te nemen. Opvallend genoeg beperken de waarnemingen zich niet tot Bruinvissen. Ook grote soorten, zoals de Potvis en de Gewone Vinvis zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk waargenomen. De Witsnuitdolfijn bleek op enige afstand tot de kust een geregelde verschijning te zijn. En de Tuimelaar? Tja, die leken we toch echt kwijtgeraakt…tot er in 2004 plotseling een grote groep tot tweemaal toe de Waddenzee binnendrong.

De NZG Marine Mammal Database is bedoeld om waarnemingen van levende walvisachtigen in de Nederlandse wateren, of elders in de Noordzee, op te slaan en beschikbaar te maken voor onderzoekers. Gegevens van strandingen van dode walvisachtigen worden door ons niet beheerd: neem daarvoor contact op met Naturalis in Leiden. Strandingen van levende walvisachtigen moeten zo snel mogelijk aan Dolfinarium Harderwijk worden gemeld. Waarnemingen van zeehonden vinden we interessant, maar slaan we niet centraal op (neem daarvoor contact op met Alterra op Texel).

De NZG is partner van
Contact

NZG secretaris
Susanne Kühn
Ankerpark 27
1781 AG Den Helder

info@zeevogelgroep.nl